Tu nájdete informácie o podmienkach a pravidlách pre predajcov. Tieto podmienky a pravidlá platia pre každého, kto sa registroval ako predajca (a súhlasil s týmito podmienkami) a kto na stránke handmadevyrobky.sk ponúka svoje produkty na predaj. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo na dodržanie týchto podmienok predajcami a má právo na potrestanie predajcu v prípade akéhokoľvek porušenia.

 

1. Vlastná tvorba (autorské práva)

 • predajca sa zaväzuje, že všetky ním nahraté materiály na našu stránku (na náš server) sú výhradne jeho majetkom/tvorbou a neporušuje tým žiadnym spôsobom autorský zákon. Vzťahuje sa to na všetky texty (popisy produktu, obchodu) a obrázky (produktu, galérie, bannery).
 • takisto sa zaväzuje, že všetky ním ponúkané produkty sú čisto jeho výrobkom/tvorbou a že ich ponúkaním na predaj neporušuje žiadnym spôsobom autorský zákon.
 • ak nejaká časť ponúkaného tovaru nie je priamou tvorbou predajcu, musí túto skutočnosť uviesť v popise produktu.

 

2. Tovar kategórie drogéria a potraviny

 • pred schválením produktov v kategóriách drogéria a potraviny je predajca povinný zaslať prevádzkovateľovi oprávnenie na podnikanie (napr. živnostenský list), ako aj certifikát od Úradu verejného zdravotníctva.
 • toto opratrenie je kvôli bezpečnosti a ochrane spotrebiteľa.
 • bez zaslania a overenie pravosti nebudú produkty v týchto kategóriách zverejnené.

 

3. Obsah nahratých materiálov/ponúkaného tovaru

 • predajca za zaväzuje, že ním nahraté materiály (texty, obrázky, tovar) neobsahujú v žiadnom prípade erotický, násilný alebo inak nelegálny motív a obsah.

 

4. Povinnosť voči zákazníkovi

 • predajca sa zaväzuje, že všetky objednávky jeho produktov budú spracované (pokiaľ to bude možné) a že pritom bude postupovať podľa nasledujúcich pravidiel:
  • so zákazníkom, ktorý vytvoril objednávku, bude komunikovať pomocou správ k objednávke. V prípade nutnosti zaslania prílohy zákazníkovi (rozsiahlejšie obchodné podmienky, faktúra, iné) je dovolené použiť mail predajcu.
  • po prijatí objednávky informuje zákazníka o možnostiach platby za objednávku a o možnostiach doručenia, rovnako ako o cene poplatkov za spomenuté metódy
  • poskytne zákazníkovi informácie ohľadom doby spracovania/dodania objednaného tovaru a bude sa ich snažiť dodržať, ako aj všetky ostatné dôležité informácie súvisiace so zákazníkovou objednávkou.
  • zašle vyššie uvedené informácie k objednávke vrátane svojich obchodných podmienok aj s kontaktnými údajmi, na ktoré si vyžiada potvrdzujúcu odpoveď od zákazníka (dôkaz, že zákazník súhlasí s podmienkami predajcu)
  • so zákazníkom sa dohodne na vyššie spomenutých metódach platby a doručenia vrátane celkovej ceny objednávky a poskytne zákazníkovi konečné zhrnutie objednávky (konečná cena, informácie o objednanom tovare, spôsobe platby a doručenia, prípadne faktúra).
  • keď to bude možné, podľa dohody so zákazníkom odošle tovar zákazníkovi a poskytne možnosť za objednávku zaplatiť.
  • počas celej objednávky bude postupovať aj podľa svojich pravidiel, ktoré má uvedené vo svojom profile (na stránke predajcovho obchodu). Týka sa to najmä možnosti vrátenia tovaru a reklamácie.

 

5. Povinnosti voči prevádzkovateľovi portálu handmadevyrobky.sk

 • predajca je povinný o všetkých dôležitých informáciách v súvislosti s objednávkou informovať aj prevádzkovateľa portálu formou mailu. Týka sa to najmä zmien, ktoré majú dopad na províziu z danej objednávky, ako je zmena objednaných produktov, zmena množstva objednaného produktu, celková cena predávaného tovaru atď.
 • okrem toho je nutné informovať aj o odoslaní objednávky, prijatí objednávky zákazníkom a obdržaní platby za objednávku predajcom, prípadne o riešení reklamácie/vrátenia tovaru.
 • po úspešne spracovanej objednávke/objednávkach (doručená a platba prijatá) je predajca povinný uhradiť faktúru za províziu, ktorá mu bude v pravidelných intervaloch zasielaná prevádzkovateľom do 7 dní od dňa vystavenia (zaslania). Faktúra bude vystavená len za obdobie, v ktorom mal predajca úspešne spracovanú aspoň jednu objednávku.

 

6. Vyhnutie sa plateniu provízie

 • je prísne zakázané, aby sa predajca po prijatí objednávky zo stránky HandmadeVýrobky.sk snažil dohodnúť so zákazníkom o dodaní tovaru tak, že by sa vyhol zaplateniu provízie (napríklad zrušenie objednávky a následné dodanie tovaru a pod.).
 • takisto je zakázané uviesť kdekoľvek na stránke (informácie predajcu, popis obchodu, popis produktu, obrázok produktu, komentáre, odpoveď na dotaz) kontaktný údaj na predajcu. Tým sa myslí telefónne číslo, emailová adresa alebo URL adresa stránky predajcu. Kontaktné údaje predajcu budú zákazníkovi zaslané predajcom po vytvorení objednávky!

 

7. Upozornenia, pokuty a postihnutia

 • administrátor má právo všetky nahraté obrázky a texty predajcu (popisy produktov, informácie predajcu, popis obchodu) upravovať tak, aby neobsahovali nevhodné a zakázané informácie a aby obsahovali len dovolené, vhodné a ľahko čitateľné informácie.
 • v prípade akéhokoľvek porušenia týchto podmienok a pravidiel predajcom má prevádzkovateľ právo toto porušenie riešiť postihom predajcu a to upozornením, pokutou, dočasným alebo trvalým vyradením zo stránky, podľa závažnosti a rozsiahlosti porušenia.
 • v prípade mierne závažného porušenia (nahratie nelegálneho obsahu, porušenia autorského zákona, chyba pri komunikácii so zákazníkom, chyba pri spracovaní objednávky) bude predajca upozornený predajcom, aby porušenie odstránil (ak je to možné) a aby sa mu v budúcnosti vyvaroval
 • v prípade stredne závažného porušenia, za ktoré sa považuje opakované mierne závažné porušenie a najmä pokus alebo čin, ktorým sa predajca bude snažiť vyhnúť povinnosti platiť províziu z prijatej objednávky zo stránky HandmadeVýrobky.sk, bude predajcovi uložená pokuta vo výške od 10€ do 100€, podľa závažnosti porušenia (výška provízie a pod.). V prípade nezaplatenia tejto provízie má právo prevádzkovateľ dočasne alebo natrvalo zablokovať účet predajcu na stránke HadnmadeVýrobky.sk.
 • v prípade vysoko závažného porušenia, za ktoré sa považuje opakované mierne závažné porušenie týchto podmienok a pravidiel, má právo prevádzkovateľ dočasne alebo natrvalo zablokovať účet predajcu na stránke HadnmadeVýrobky.sk.